Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

22 Ekim 2012 Pazartesi

Faziletli Dualar


Sarf Dersleri

LEFİF FİİLLER


 LEFİFİ MEFRUK

Lefifi mefruk, ikinci, dördüncü ve altıncı bablardan gelir.
İkinci babdan gelen lefifi mefruklar فَعَى، يَعِى şeklindedir. وَقَى، يَقِى gibi. Demek ki, muzarisi nakıstan biraz farklıdır. (2. babdan gelen nakısın muzari ma’lumu يَفْعِي şeklindedir.)  
Dördüncü babdan gelen lefifi mefruklar tamamıyla nakıs gibi  يَفْعَى فَعِىَ، şeklinde olur. وَجِيَ، يَوْجَى gibi.
Altıncı babdan gelen lefifi mefruklar فَعِىَ، يَعِى şeklinde olur. وَلِىَ، يَلِى gibi.
MAZİ MALUM VE MAZİ MEÇHUL

İkinci babdan gelen lefifi mefrukun mazisi ikinci babdan gelen nakısın mazisi gibi, dördüncü ve altıncı bablardan gelen lefifi mefrukun mazisi dördüncü babdan gelen nakısın mazisi gibi çekilir.
MUZARİ MALUM

İkinci ve altıncı bablardan gelen lefifi mefrukun muzarii malumu, ikinci babdan gelen nakısın muzarii malumu gibi; dördüncü babdan gelen lefifi mefrukun muzari malumu, dördüncü babdan gelen nakısın muzari malumu gibi çekilir. Binaenaleyh يَقِى، يَلِى kelimeleri يَحْمِى gibi, fakat يَوْجَى kelimesi يَنْسَى gibi çekilir.
MUZARİ MEÇHUL

Lefifi mefrukun muzari meçhulü yalnız يُوعَى şekli üzere bulunur. يُولَى يُوقَى gibi.
يُوعَى şekli ile nakısın muzari meçhulünün şekli olan يُفْعَى arasında küçük bir fark varsa da çekimleri birdir.

MUZARİ MECZUM 
Lefifi mefrukların muzari meczumu tamamıyla nakıstaki gibidir.
 gibi.لَمْ يَقِ، لَمْ يُوقَ/ لَمْ يَلِ، لَمْ يُولَ/ لَمْ يَوْجَ، لَمْ يُوجَ

MUZARİ MANSUP
Lefifi mefrukların muzari mansubu tamamıyla nakısta olduğu gibidir.
Malum olarak لَنْ يَقِىَ، لَنْ يَوْجَى، لَنْ يَلِىَ gibi.
Meçhul olarak لَنْ يُوقَى، لَنْ يُولَى gibi.


EMRİ HAZIR MALUM

Emri hazırın malumu:
İkinci ve altıncı bablarda bir harfli olarak عِ şeklinde gelir.
Dördüncü babda اِيعَ şeklin gelir, اِيجَ، لِ، قِ gibi.
Not:
Bir harfli olan emri hazır malumun birinci sigası söylenip susulacak ise o zaman birinci siganın sonuna sakin bir (ha) ه ilave etmek lazımdır.
Mesela: قِ deyip durmak olmaz. قِهْ diyerek durmak daha uygun olacaktır.
Bu (ha’ya), Ha-i Sekt = Susma Hâsı denir.

LEFİFİ MAKRUN
Lefifi makrun, yalnız ikinci ile dördüncü babdan gelir.
İkinci babdan gelenler  يَفْعِى فَعَى، şeklinde olur. رَوَى، يَرْوِى gibi.
Dördüncü babdan gelenler يَفْعَى فَعِىَ، şeklinde olur. هَوِىَ، يَهْوَى gibi.
Lefifi makrunlar gerek şekil ve gerekse tasrif(çekim) bakımından tamamıyla nakıs fiiller gibidir. İkinci babdan gelen lefifi makrun, ikinci babdan gelen nakıs gibi, dördüncü babdan gelen lefifi makrun da, dördüncü babdan gelen nakıs gibi çekilir.Nakis FiillerNÂKIS FİİLLER
Nâkıs fiil yalnız 6. babdan gelmez.
Birinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَا، يَفْعُو şeklinde olur. دَعَا، يَدْعُو gibi.
İkinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَى، يَفْعِى şeklinde olur. حَمَى، يَحْمِي gibi.
Üçüncü babdan gelen nakıs fiiller
Bazen;
،يَفْعَى فَعَى şeklinde olur. رَعَى، يَرْعَى gibi.
Bazen;
يَفْعَى، فَعَا şeklinde olur. صَعَا، يَصْعَى gibi.
Dördüncü babdan gelen nakıs fiiller فَعِيَ، يَفْعَى şeklinde olur. نَسِيَ، يَنْسَى gibi.
Beşinci babdan gelen nakıs fiiller  فَعُوَ ، يَفْعُو şeklinde olur. يَنْهُو  نَهُوَ، gibi.


MAZİ MEÇHUL
Mazi Meçhul yalnız bir şekli vardır ki, o da فُعِىَ şeklindedir. دُعِىَ،حُمِىَ،، نُسِىَ gibi.

MUZARİ MEÇHUL

Muzari Meçhul yalnız يُفْعَى şeklindedir. Şu halde:
يَدْعُو fiilinin meçhulü يُدْعَى olur.
يَحْمِى fiilinin meçhulü يُحْمَى olur.
يَنْسَى fiilinin meçhulü يُنْسَى olur.

MUZARİ MECZUM
Ef’âl-i Hamse sigaları sahihteki kaideye tabidir. ن’suz beş sigada (zamirlerin müstetir bulunduğu sigalarda) ise son harf olan و veya ى yahut da الف düşer. لَمْ يَنْسَ ،لَمْ يَحْمِ، لَمْ يَدْعُ، gibi.

MUZARİ MANSUB
Nakıs fiillerin muzari mansubu ن’lu sigalarda sahihteki kaideye tabiidir. ن’suz beş sigaya gelince eğer son harfi و yahut ى ise bu harfler üstün okunur. Ve eğer son harf الف ise olduğu gibi kalır.
Malum olarak لَنْ يَحْمِىَ،لَنْ يَنْسَى لَنْ يَدْعُوَ، gibi.
Meçhul olarak يُنْسَى لَنْ لَنْ يُحْمَى، لَنْ يُدْعَى، gibi. 

EMRİ HAZIR MALUM
Emri Hazır malumu üç şekil üzere bulunur:  
اُفْعُ، اِفْعِ، اِفْعَ
Birinci ve beşinci babın emri hazır malumu اُفْعُ şeklindedir. Örnek: Birinci babdan: اُدْعُ
İkinci babın emri hazır malumu اِفْعِ şeklindedir. اِحْمِ gibi.
Üçüncü ve dördüncü babın emri hazır malumu اِفْعَ şeklindedir.
Mesela üçüncü babdan اِرْعَ , dördüncü babdan اِنْسَ

MUDAAF FİİLLER


MUDAAF FİİLLER

Mudaaf  Fiiller;  1, 2 ve 4. bablardan gelir. (MURAT 124; Hacı MuratJ)

1.babdan مدَّ – يَمُدُّ  gibi فَعَّ – يَفُعُّ
2.babdan حَبَّ – يَحِبُّ  gibi     فَعَّ – يَفِعُّ
4.babdan  عَضَّ – يَعَضُّ  gibi  فَعَّ – يَفَعُّ


جَمْع
(Çoğul)
مُثَنًّى
(İkil)
مُفْرَد
(Tekil)
مُدَّ
Uzat
مُدُّوا
مُدَّا
مُدَّ (اُمْدُدْ)
مُخَاطَب
 (II. Şahıs- Erkek)
أُمْدُدْنَ
مُدَّا
مُدِّي
مُخَاطَبة
 (II. Şahıs-Bayan)

جَمْع
(Çoğul)
مُثَنًّى
(İkil)
مُفْرَد
(Tekil)
مُدَّ
Uzat
حِبُّوا
حِبَّا
حِبَّ (اِحْبِبْ)
مُخَاطَب
 (II. Şahıs- Erkek)
اِحْبِبْنَ
حِبَّا
حِبِّي
مُخَاطَبة
 (II. Şahıs-Bayan)

جَمْع
(Çoğul)
مُثَنًّى
(İkil)
مُفْرَد
(Tekil)
مُدَّ
Uzat
عَضُّوا
عَضَّا
عَضَّ (اِعْضَضْ)
مُخَاطَب
 (II. Şahıs- Erkek)
اِعْضَضْنَ
عَضَّا
عَضِّي
مُخَاطَبة
 (II. Şahıs-Bayan)


Mudaaf Fiilin mazi çekiminde, idğamın çözüldüğü kip?
CEM’ĞAİBE

Mudaaf Fiilin muzari çekiminde, idğamın çözüldüğü kipler?
CEM’ĞAİBE ve CEM’ MUHATABE

Mudaaf Fiilin emr-i hazır çekiminde, idğamın çözüldüğü kipler?
MÜFRED MUHATAB ve CEM’ MUHATABE

MEHMUZ FİİLLER

Mehmuzu’l-Fâ Fiiller 1, 2, 4 ve 5. bablardan gelir.

Mehmûzu’l-Fâ’nın Muzari Ma’lum Çekiminde, Müfred Mütekellim Siğada أَءْ denilmeyip yerine آ denilir.
Mehmûzu’l-Fâ’nın Muzari Mechul Çekiminde, Müfred Mütekellim Siğada أُءْ denilmeyip yerine أُو denilir.
NOT: Mehmuzu’l-Fâ Fiillerin Emr-i Hâzır Vezinleri:
1.ve 5.babdan: اُوعُلْ
2.babdan: اِيعِلْ
4.babdan:    اِيعَلْ
Misal-i Vâvî:
Mevzûn
(Örnek)
Vezin
Bâb
وَعَدَ - يَعِدُ
فَعَلَ - يَعِلُ
2
وَهَبَ - يَهَبُ
فَعَلَ - يَعَلُ
3
وَجِلَ - يَوْجَلُ
فَعِلَ - يَفْعَلُ
4
وَسِعَ – يَسَعُ  / وَطِئَ – يَطَأُ
istisnâdır.
وَقُرَ - يَوْقُرُ
فَعُلَ - يَفْعُلُ
5
وَمِقَ - يَمِقُ
فَعِلَ - يَعِلُ
6Misal-i Vâvî’nin Emr-i Hâzır’ı:
Mevzûn
(Örnek)
Vezin
Bâb
عِدْ
عِلْ
2
هَبْ
عَلْ
3
اِيجَلْ
اِيعَلْ
4
اُوقُرْ
اُوعُلْ
5
مِقْ
عِلْ
6

Misâl-i Yâî'nin (يَئِسَ - يَيْأَسُ) Muzari Mechulu:
يُيْأَسُ yerine  يُوأَسُ denilir.
Yani, vezin يُفْعَلُ yerine يُوعَلُ ye dönüşür.

Misal-i Yâî’nin Emr-i Hâzır’ı:
Mevzûn
(Örnek)
Vezin
Bâb
اِيسِرْ
اِيعِلْ
2
اِيفَعْ
اِيعَلْ
3
اِيأَسْ
اِيعَلْ
4
اُوقُظْ
اُوعُلْ
5
اِيبِسْ
اِيعِلْ
6

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...