Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

13 Nisan 2015 Pazartesi

Tecvid Kuralları

T E C V Î D
( KUR’ÂN-I  KERİM’İ  GÜZEL  OKUMA  KURALLARI )

            Kur’an okurken; harflerin ‘mahrec’lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vermek, durma- geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara uyarak güzel Kur’an okumayı öğreten ilime ‘tecvîd’ denir.  Tecvid öğrenmenin amacı, Allah’ın Kur’an’daki şu emrine uymaktır:
 “Kur’an’ı ‘tertil’ üzere (açık açık, tane tane) oku!” (Müzzemmil Sûresi, 4) A- MEDD  (UZATMA)  İLE  İLGİLİ  TECVÎD  KURALLARI_________________

             1-Medd-i Tabiî   (Normal uzatma):

  Medd (uzatma) harfleri üçtür: ( ا  ی  و  )  Bunlardan biri  harekesiz olarak bir harfin önüne
gelirse M. Tabiî olur. Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı = bir parmak kalkacak kadar’ uzattırır.
(و ) ötreli bir harfi, (ى ) esreli bir harfi, (ا ) ise üstünlü bir harfi uzattırır.
            Örnekler:                                                  اُوتِـيـنَا  -   قـِيـلَ   -   وَمَـاتـُـو    -   بـَصِـيـرٌ  -   فـَمـَا        

2- Medd-i Muttasıl   (Bitişik Uzatma):  

            Bir kelimede med harflerinden biri olur, yine aynı kelimede hemze ( ء  ) gelirse M. Muttasıl olur. En az 2, en fazla 4 elif miktarı uzatılır. Örnekler:                                       يشاء  -  سوء  -  جاء                                         

3- Medd-i Munfasıl   (Ayrı Uzatma):

Bir kelimede med harflerinden biri olur, diğer kelimede ise ( ا  ) gelirse M.  Munfasıl olur.
En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır. Örnekler:                          اخلده ماله ان -  يآايها   - ۱خاف ۱ني

4- Medd-i Lâzım   (Gereken Uzatma):

Bir kelimede med harflerinden biri olur, sonra cezimli ya da şeddeli bir harf gelirse M. Lâzım
olur. Mutlaka 4 elif miktarı uzatılmalıdır. Örnekler:                                 ولاالضالين  -  لحآقة اآلان

            5- Medd-i Ârız    (Geçici Uzatma):
           
Bir kelimede med harflerinden biri olur, sonraki harfe geçici olarak bir cezim verirsek M. Ârız
olur. En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır. Örnekler:         بصير       بصير          يعلمون      يعلمون

            6- Medd-i Lîn    (Yumuşak Uzatma):
           
Bir kelimede Lin harfleri olan (  وْ ) ile ( ىْ  ) cezimli olarak bulunur, sonra da cezimli bir harf gelirse M. Lîn olur.En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır. Örnekler: بـالـغـيـب   -   والـصـيـف    -   قريش

            B-  TENVİN ( --  --  -- )  ve  SÂKİN  NÛN  ( نْ  )  İLE   İLGİLİ  TECVÎD  KURALLAR

1- İklâb   (Dönüştürme):

 Tenvin ya da sakin nundan sonra, ( ب  ) harfi gelirse İklâb olur. Tenvin ya da sakin nun, ( مْ  )
harfine dönüşür, dudaklar hafifçe bastırılarak ses genizden getirilir ve 1,5 harf miktarı tutulur.
Örnekler:                                            بصير     سميعـم      بصير   سميع    -    بعـد  مم     بعـد  من

            2- İdgâm-ı Bilâ Gunne   ( Gunnesiz –sesi genizden getirmeden- dönüştürme):
           
Tenvin ya da sakin nundan sonra (  ر  ل   ) harflerinden biri gelirse İ. Bilâ Gunne olur.
Tenvin ya da sakin nun bu harflere dönüşür. Örnekler:              للمِـتقين ی هد  -  ربهـم من      -  لدنك من
1

           
3- İdgâm-ı Maal Gunne   (Gunneli -sesi genizden getirerek- dönüştürme):
           
Tenvin ya da sakin nundan sonra ( يمنو  ) harflerinden biri gelirse İ. Maal Gunne olur.
 Tenvin ya da sakin nun bu harflere dönüşür. Bu esnada 1,5 harf miktarı tutularak gunne yapılır.
            Örnekler:                                   وعـدده مـالا   -   نـعـمـره ومـن  -   اللـه مـن فضلا  -  يعـمل ومن

4- İzhâr    (Belli ederek okuma):

Tenvin ya da sakin nundan sonra altı tane ‘boğaz harfi’nden ( هـ  غ  ع  خ  ح ١ ) biri gelirse,
izhâr olur. Tenvin ya da sakin nun belli edilerek okunur.
 Örnek:       مـنـه    ـ   غـيـر مـن    ـ   عـمـل مـن   -  خـوف مـن    -  حـلـيم غـفـور      ـ   من ا مـن

            5- İhfâ    (Gizleyerek Okuma):
           
Tenvin ya da sakin nundan sonra, (yukarıda sayılan harflerin dışında bulunan) 15 tane harften biri gelirse ‘ihfâ’ olur. İhfâ harfleri:          ك  ق  ف  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ز   ذ   د   ج  ث   ت
            Nun harfi gizlenerek, dil nun harfinin çıktığı yere değmeden 1,5 harf miktarı tutularak okunur.
            Örnekler:              م الـسـلا ومـنـك الـسـلام انـت  - کر ذ مـن    -    گـريم غـني   -   تـهـم صلا عـن                                        

            C- SAKİN  MİM  ( مْ )  İLE  İLGİLİ  TECVÎD  KURALLARI_______________________

            1- İdgâm-ı Misleyn Maal Gunne   (Aynı harflerin gunneli olarak birbirine dönüştürülmesi):
            Sâkin mim’den sonra yine harekeli (م )harfi  gelirse; şeddeli olarak, sesi genizden getirek
1,5 harf miktarı tutulur. Örnekler:                                                 مـؤصـدة  عـليـهـم    -   مـن طـعـمـهـم ا

            2- Şefevî İhfâ   (Dudak İhfâsı):
            Sâkin mim’den sonra (ب ) harfi gelirse; dudaklar hafifçe bastırılarak ve 1,5 harf miktarı tutularak gunneli bir şekilde okunur. Örnekler:           رة بـحـجـا  مـيـهـم تـر   -   بـه هـم    -   بـهـم ربِهـم

         3- İzhâr   (Belli ederek okuma):
            Sâkin mim’den sonra; mim ile be’nin dışındaki harflerden biri gelirse; mim harfi tutulmadan belli edilerek okunur. Örnekler:                                    وامـراتـه     -      سـاهـون صـلاتـهم    -    فيه  هـم

            D- İDGAM   (Bir harfi diğerine katma) ___________________________________________

1- İdgâm-ı Misleyn   (Aynı harflerin birbirine dönüştürülmesi):

Bir harf önce cezimli, sonra harekeli olarak ard arda gelirse İ. Misleyn olur ve sanki tek
harfmiş gibi şeddeli okunur. Örnekler:                               ونـصـرو و و ا  -   تـهـم تـجار  بحـت ر  فـمـا
            Eğer bu harfler ( م ) ve ( ن ) ise gunneli olarak ve 1,5 harf miktarı tutularak okunur.
           Örnekler:                                                                                           نـار مـن    -   مـن طـعـمـهـم ا

            2- İdgâm-ı Mütecâniseyn   (Aynı cinsten olan harflerin birbirine dönüşmesi):
           
Çıkış yerleri aynı fakat sesleri farklı olan harflerin birbirine dönüşmesine İ.Mütecâniseyn denir.
Üç grupta incelenir:
            a- ( ت - د - ط  ) grubu. Örnekler:                     اللـه  دعـو ثـقـلـت ا  -  حـطت ا    -   تـم عـبـد مـا   

            b- ( ث - ذ - ظ  ) grubu. Örnekler:                                                   لـك ذ يلـهـث    -    ظـلمو  ذ ا

            c- (  م   -   ب   ) grubu.  Örnekler:                                                          مـعــنـا  کـب ر ا بـنـى يـا

            3- İdgâm-ı Mütekarribeyn   (Çıkış yerleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesi):
           
Çıkış yerleri ve sesleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesidir. İki grupta incelenir:
            a- ( ر  -  ل  ) grubu. Örnekler:                                                                                     ب ر قـل

b- ( ك  -  ق ) grubu. Örnekler:                                                                              نـخـلـقـكـم  لـم ا

2


            E- ELİF  LÂM  TAKISI  ( ۱ل )  İLE  İLGİLİ  TECVÎD  KURALLARI______________
           
1- İdgâm-ı Şemsiyye   (Lâm harfinin okunmaması):
 (۱ل) takısından sonra okunuşları  (ل )’a yakın olan 14 harften biri gelirse İ. Şemsiyye olur.
(ل ) harfi okunmaz, sonraki harf şeddeli okunur. Bu harfler: ن -ل -ظ -ط -ض -ص -ش -س -ز -ر -ذ -د -ث - ت
Örnekler:                                           ت لـطـيـبـا وا  -   والـصـلاة   -    والـتيـن    -   والـشـمـس             

            2- İzhâr-ı Kameriyye   (Lâm harfinin okunması):
            ( ۱ل ) takısından sonra okunuşları ( ل  )’a uzak olan 14 harften biri gelirse İ.Kameriyye olur.
ل  ) harfi okunur. Bu harfler:                                     ى -ه -و -م -ك -ق -ف -غ -ع -خ -ح -ج -ب -أ    
Örnekler:                                                                     والـكـتـاب        -    والـعـصـر     -    والـقـمـر

            F- DİĞER  TECVÎD  KURALLARI____________________________________________

1- Kalkale   (Sarsarak okuma):

( جد قطب   ) harflerinden biri kelimenin ortasında ya da sonunda cezimli olarak gelirse Kalkale olur. Bu harfler çıkış yerinden sarsılarak kuvvetlice söylenir.
Örnekler:                                        احـد     -   اجـمـعـين -   وقـب     ـ    طـعـمـهـم ا    -   مـلـحـق

2- Hükmür Râ   (Râ harfinin kalın ya da ince okunduğu yerler):

* ( ر  ) harfi üstün ya da ötreli ise kalın okunur. ( Sâkin –cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar üstün ya da ötreli ise yine kalın okunur.)
Örnekler:                                                          مـر ا    -    وانـحـر     -      الله نـصر    ـ    حـمـة ر
* ( ر  ) harfi esreli ise ince okunur. (Sâkin -cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar esreli ise yine ince okunur.)
Örnekler:                                                                قـديـر      -    ذ کر     -    واصبـر     -    رزق

3- Lafzatullâh   (Allah kelimesinin ‘lam’ harfinin kalın ya da ince okunduğu yerler):

Söze ( الله ) kelimesi ile başlandığında, ya da bir önceki harfin harekesi üstün ya da ötre olduğunda ‘kalın’ okunur.
Örnekler:                                                  الـلـه سـول ر    -     الله مـر ا   -    الله و    -   اکـبــر الله   
Önceki harf esreli olduğunda ise ince okunur.
Örnekler:                                                الله ذ کر      -     الله     ـ     الـلـه دون مـن    -   لـلـه با

4- Zamîr   ( Kelime sonlarındaki ( ه ) harfinin uzatılıp uzatılmayacağı):

* Zamir’den bir önceki harfi harekeli ise, uzatılır: Örnekler:                    لـه ا   -    ه مـر ا  -  ماله
* Zamir’den bir önceki harf sâkin (cezimli ya da harekesiz) ise, uzatılmaz.Örnek:  فيه - الـه - منـه   

            5- Sekte   (Nefes almadan bir müddet durma):
           
Kur’an okurken sesi kesip bir miktar durduktan sonra okumaya devam etmeye sekte denir.
Kur’anda dört yerde sekte yapılarak okunur:
1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde:                                                                    قـيـمـا   O  عـوجـا
2-Yâsîn Sûresi’nin 52.âyetinde:                                                                ذا هـا --- نـا قـد مـر مـن
            3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde:                                                                  راق  --- مـن قیل و
            4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde:                                                                   ران --- بـل گـلا                                        
                                                                   3

            G- VAKIF  ve  VAKIF  KURALLARI    (Kur’an’daki durak işaretleri ve nasıl durulacağı)
           
 Kur’an’da âyet sonlarında duraklar olduğu gibi âyet içerisinde de virgül mahiyetinde duraklar vardır. Bunlar;                                     (..  ..)  -   ع  -  قـف  - ق  - ز  - ص  -  ج  - ط  - م - لا
            Özet olarak bu duraklardan (لا ) işaretinde durulmamalı, ( قـف - ط - م  ) işaretlerinde ise durulmalıdır. Diğer işaretlerde ise; durulmasına da geçilmesine de izin verilmiştir.
            Vakıf (Durma) Kuralları:
            1- Durak işaretlerinde durulurken genellikle kelimelerin son harflerine ‘cezim’ verilir.
            Örnekler:                                                                             قـديـر      قـديـر    ,  يعلمون      يعلمون 
            (Durak olmayan yerlerde nefes yetmemesi sebebiyle durulmuşsa; bir kaç kelime geriden alınarak okumaya devam edilir.)
            2- Üzerinde iki üstün bulunan bir kelimede durulurken; üstünlerin biri atılır ve  şeklinde bir elif miktarı uzatılarak durulur. Örnekler:                               فضلا             فضلا       ,       !خـير           ! خـير
            3- Üzerinde iki ötre ve iki esre bulunan bir kelimede durulurken; yine cezim verilerek durulur.
Örnekler:                                                ر نـا مـن         ر نـا مـن      ,      بصير            بصير
4- Üzerinde durulan kelimenin son harfi ‘yuvarlak te’ ( ة ) ise noktaları atılarak ‘he’ olarak durulur.
Örnekler:                                  صـلاة  صـلاه      زكـاة   زكـاه                                                                                                       
5- Üzerinde durduğumuz kelimenin son harfi uzatılıyor ise; biz de uzatarak dururuz.
Örnekler:                                                                            جـنـتـى  ـ  ظـلـمـنـا   ـ   ربـنـا   ـ  امـنـو

H- HARFLERİN  MAHRECLERİ    (Harflerin çıkış yerleri)__________________________

            (  أ    )  Elif    :  Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.
( ب   )  Be      :  İki dudağı birbirine vurup kuvvetlice söylenmesiyle çıkar.
( ت   )  Te      :  Dil ucunun üst dişlerin ortasına vurulmasıyla çıkarılır.
            ( ث   Se      :  Dil ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarak ‘peltek’ olarak söylenir.
            (  ج  )  Cim    :  Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkartılır.
            ح  Ha      :  Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
            خ  )  Hı       :  Boğazın girişinden boğaz hırıldatılarak çıkarılır.
            (  د   )  Dal     :  Dil ucu üst ön dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.
            (  ذ   Zel     :  Dil ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ‘peltek’ olarak söylenir.
            ( ر   )  Rı       :  Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurularak çıkarılır.
            ( ز   )  Ze       :  Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır.
            ( س  )  Sin     :  Dil ucu iki alt ön dişlerin başlarına yakın yere vurularak çıkarılır.
            ( ش  )  Şın     :  Dil ortasını üst damağa yapıştırarak çıkar.
            ( صSad    :  Dil ucunu ön dişlerin yarısına dokundurarak çıkar.
            ( ضDad    :  Dilin yan tarafını sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır.
            ط         :  Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır.
            ظ        :  Dil ucu üst ön dişlerin başlarından dışarı çıkarılarak söylenir.
            (  ع  Ayın   :  Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
            غ  Gayın :  Boğazın girişindan yumuşak bir şekilde çıkarılır.
            ( ف  )  Fe       :  Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır.
            (  ق  Kaf     :  Dil kökünü damağa vurarak çıkarılır.
            (  ك  )  Kef     :  Dilin üst damağa değmesiyle Kaf’ın çıktığı yerin az daha aşağısından çıkarılır.
            (  ل  )  Lam    :  Dilin ucunu damağa vurarak çıkarılır.
            م   )  Mim    :  Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır.
            (  ن  )  Nun     :  Dilin ucu ile üst ön dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.
            و   )  Vav     :  Dudakların öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır.
            ( هـ   )  He       :  Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır.
            (  ى  )  Ye       :  Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.                           
          
            Arapça rakamlar:   ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠      Örnekler:   368     ٣٦٨    ,    421    ٤٢١     


Kaynak:Tecvid Dersleri - Tecvid Kuralları (Fatih Çollak)
                                                                                Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...