Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

12 Ocak 2011 Çarşamba

Günahın Reçetesi


DELİNİN (!) BEYAZID-I BESTAMİ'YE TAVSİYESİ
Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp:

— Ne yapıyorsun? diye sordu. Hizmetçi:

— Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum, dedi. Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri:

— Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin? dedi. Hizmetçi hastalığının ne olduğunu sordu. Beyazıd Hazretleri:

— Benim hastalığım günah hastalığı... Çok günah işliyorum, dedi. Hizmetçi:

— Ben günah hastalığından anlamam... Ben delilere ilâç hazırlıyorum, diye cevap verdi.

Tam bu sırada tımarhane parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli, (!) Beyazıd-ı Bestamî Hazretlerine:

— Gel dede, gel! Senin hastalığının çaresini ben söyleyeyim, diye seslendi.

Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri, delinin yanına sokularak:

— Söyle bakalım, benim derdime çare nedir? dedi. Deli (!) şu ilâcı tavsiye etti:

— Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır... Kalb havanında tevhîd tokmağı ile döv, insaf eleğinden geçir, göz yaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir... Akşam - sabah bol miktarda ye... O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz, dedi.

Bu güzel ilâcı öğrenen Beyazıd Hazretleri:

— Hey gidi dünya hey! Demek, seni de deli diye buraya getirmişler, deyip oradan ayrıldı.

Bu ilâç, halen günah hastası olanlara tavsiye olunmaya değer bir ilâçtır. Yani bu formülün hükmü hâlâ devam etmektedir

5 Ocak 2011 Çarşamba

Asrı saadet sahabi kadınlarında tesettür

Alemlere rahmet olarak gönderilen HzMuhammedin getirdiği o rahmet sağanağından en çok nasiblenenlerin başında kadın gelmiştirEski cahiliyenin kanunları tahrif edilmiş kitaplar olan hiristiyanlık ve Musevilikteki dinin hükümleri kadınları koruyup kollamayı bırak iyice ezmiş insaniyet sınıfının dışında bir katogoride değerlendirmiş sadece onun doğurganlık ve cinsiyetini menfaatı doğrultusunda istihdam etmiştir
Asrı saadet sahabi kadınlarında tesettür Sadece bu bozulmuş semavi dinler değil, dünya genelindeki fikri sistemlerde buna yakın bir fikirle kadını değerlendirmiş ama değer vermemiştirama peygamberi zişanın gelmesiyle sadece diri diri toprağa gömülen kız çocukları değil mal gibi alınıp satılan ,ezilen, dövülen, zerre kadar kıymeti olmayan,bir erkeğin onbeşinci karısı olması kaçınılmaz olan kadınlarda kurtulmuşturonların basit bir mal hükmünde olan ve teşhir edilen,ve aç hevasatlara yağmalattırılan bedenlerini ;kadın avrettir;onun bedeni paha biçilemeyen bir zinettir;onlar şefkat kahramanlarıdı ırzları namusları şerefleri mukaddestir Hükmünü ve dokunulmazlığını koyarak onun ruhunu ve bedeni şerefini namusunu, zilleten, sömürüden, çirkefden, ayaklar altından, fısk çamurundan alıp dünyada başlar üstüne koymuş Ahirette de ayaklarının altına cenneti koymuştur bu şerefi kazanmadaki en büyük etken onun fıtratının şedid bir şekilde iktiza ettiği, kıymet ve değerinin koruyucusu olan Maddi ve manevi özgürlüğünün muhafazası olan kalb ve gönüllerdeki temizliğinin ulvi makamda kalarak ve iffetinin lekelenmesini hayallerde bile olsa engelleyen, tanınıp serkeş ve sarhoş ruhluların elinden eziyet görmesine sed çeken, tesettür ile kendi zamanında tatbik ettiren Peygamber Aleyhessalatü vesselam, o şefkate ve himayeye muhtaç hanımlara saadet asrını yaşatmıştır

İslamiyetten önceki dönem olan cahiliye devrinde açık saçık ve yarım başörtüsü ile kadınlar gezer, erkeklerle karışır onlara gerdanların ve belli uzuvlarını teşhir ederlerdi Daha çok kıymetleri erkeklerin kendilerinden faydalandıkları zaman kadardı İşleri bitince değerleri de biterdi peygamber efendimiz geldikten sonra belli bir müddet bu böyle devam etmiş ama islamla şereflenen kadınlar ve bazı sahabeler kadınların tanınmalarından dolayı müşrik ve yahudilerin tacizlerine maruz kalmaları sahabeler ve kadınlar arasında bir tesettürle ilgili vahiy beklenmiş beklenen vahiy geldikten sonra asrı saadet kadınlarının heyecanlarını ve sevinçlerin Hz Aişe şöyle anlatmıştır:
VAllahi ben Allahın kitabını tasdik, onun indirdiğine iman açısından ensar kadınlarından daha fazla faziletlisini görmedimNur süresinin örtünme ayeti gelince erkekleri kendilerine gelip Allahın indirdiği ayetleri okudukları zaman hepsi Allahın emrine uyarak bu ensar ve muhacir kadınları eteklerinden yırtıkları parçalarla başlarını örtmüşler ve peygamber arkasında sabahleyin namaza durmuşlardır

Tesettür emri üç aşama olarak hicri 3 senesinde üç defada üç mertebeyi natık olmak üzere nazil olması 33-59 ayeti kerimesi yüzün örtülmesini ,33-53 ayeti kerimesi irhayı hicab yani perdeyi indirmek,olan içtimai hayatta haremlik selamlık uygulanması ,24-31-33 ayeti kerimesi şeri bir zaruret olmadıkça kadınların hanelerinden çıkmamaları İstenmiş nefislerine zor gelmek şöyle dursun asrı saadet kadınları tesettür emirleriyle birebir muhattab oldukları için tesettür emrini en mükemmel bir surette uygulamışlardır Peygamber hanımları asrısaadet kadınlarına tesettürün şekli ve tatbikini kendileri yaparak göstermişler Kuran dışına taşan içine heva ve heveslerin karıştığı tesettür şekillerine izin vermemişler, tesettürdeki şer-i ölçüler göstermişlerdir Aksi şekilde hareket eden kadınlara rastladıkları zaman tesettüre zıt giyimlerine karşı uyarmışlardır
Peygamber (asm) tesettürün ruhuna zıt olan giyimleri tasvir etmeyip ihtar etmesinin en bariz örneklerinden olan baldızı esmanın ablası Hz Aişenin evine geldiği zaman esmanın başörtülü olduğu halde bedeninin şeffaf bir dar elbise ile örtülü olduğunu görünce peygamber efendimizin ondan yüzünü çevirerek; ya esma bir genç kız ergenlik çağına ğeldimi şu ve şu yerlerini kapatması farzdır demişZaruret halleri dışında el ve yüz hariç bütün bedenin vücut hatlarını belli etmeyecek derece de örtülü olması gerektiğini ihtar ederek giyinik ama çıplak gibi gösteren elbiselerden men etmiştir

Zeyd oğlu Usame diyor ki Duhvetil Kelbi Peygamber Efendimize bir elbise hediye göndermişti peygamberimizde kutbi adlı ince ve dar bir elbiseyi bana hediye etmişti Bende elbiseyi zevceme giydirmiştim Beni görünce peygamber efendimiz elbiseyi niye giymediğimi sorunca onu eşime giydirdim dedim Bana buyurdu hemen git eşine de o elbisenin altına gömlek giysin Bedenin belirginleşip kemiklerin dışarı çıkaçağından korkuyorum


Tesettürün ruhuna zıt cahiliye adetlerine yakın olan örtünmeye tepki gösterenlerden biri olan Hz Aişe evine getirilen ince başörtülü bir gelini ihtar ederek ;Nur süresine inanan bir kadın bu ince başörtüsünü örtmez;demiştir
Yine Hz Aişenin ziyaretine gelen temim oğulları kabilesinin kadınlarının üzerlerindeki ince elbiselerini görünce ;Eğer sizler inanmış müminler iseniz , bunlar inanmış hanımların giysileri değildir,eğer mümin değilseniz durum değişir

Yine Aişe validemizin yanına kardeşi esmanın kızı hafsa gelir hafsanın üzerinde ince bir örtü ile geldiğini bu örtü ile de alnını sarmış halde görünce Hz Aişe kızarak sen Allahın nur süresindeki vahyini okumadın mı der bir başörtüsü isteyerek hafsanın başını örter

Yine haneyi saadet annelerimizden Ümmü Seleme diyor ki cilbab ayeti indiğinde ensar kadınları siyah elbiselere büründüğünden ötürü başlarında sanki siyah kargalar varmış gibi evlerinden çıktılarYine asrı saadet hanımlarından olan Ümmü Haled peygamber efendimizin bir savaştan döndüğü gün her kes gibi oda oğlunu aramaya başlarbulamayanca peygamberden oğlunun şehit olduğunu öğreniröğrenmesine bu acının üstüne birde orada hazır bulunan sahabelerin ümmü veledi eleştirir bir tarzda birde yüzünü kapatmış sözüne içerleyen Ümmü Haled onlara hitaben kızgın ve acılı bir tarzda;oğlumu kaybettiysem de edep ve hayamı da kaybetmedim ya demiştir

Yine Ebubekrin kızı olan Esmaya ırak dönüşü Zubeyr Oğlu Münzir bir elbise göndermiş esma elbiseye dokunmuş ve bunu götürün ona verin demesine kırılan Münzir anneciğim o ince değil niye red ediyorsun Esma evet ince değil ama vücut hatlarımı belli eder

Yine asrısaadette Hz Ömer halkı kubat diye bir elbiseyi girmesini emretmiş Amma sakın onları hanımlarınıza giydirmeyin demiş Adamın biri ya Ömer o elbiseyi hanımım giyerken gördüm ama içini gösterecek kadar ince değildi demiş Hz Ömer : şeffaf bile olmazsa bedeninin belli eder
Peygamber kızı Hz Fatma’nın kendisine sorulan hayırlı bir kadın nasıl olmalıdır sözüne cevaben :Hayırlı kadın başka erkeklerin hayallerinde gezmeyen kadındır diyerek tesettürün ilahi ve nebevi sınırlarının nasıl olması gerektiğini göstermiştirHz Fatma validemiz bir iş için dışarı çıkmaz zaruretinde kaldığı zaman cilbabının arkasına yani sırtına bir yastık koyarak kambur yaparmış ki görenlerin zihninde cilbabın içinde yaşlı beli bükülmüş bir kadın var dişe düşünülsün, genç bir kadının varlığı bilinmesin de fitneye sebeb olmayayım

Asrı saadet kadınlarının ve bütün zamanların en büyük hanım sahabilerden olan Hz Fatma ve öteki peygamber hanımlarından bazılarının vefatlarında gece defnedilmesini istemeleri onların yüksek iffet ve hayalarının bir eseridir Çünkü kefen içinde bile olsa kaba etlerinin belli olmasının ızdırabını duymuşlar ve eşlerinden kendilerin gece yalnız gömmelerini istemişler Bunun içindir ki Allah bu iffet yıldızlarından biri olan Hz Fatmanın bu haya kahramanlığı için ahirette haşir meydanına Hz Fatma çağrıldığı zaman bütün meydandaki insanlardan gözlerin kapatmaları istenecektir
İşte asrı saadet kadınların iffet ve hayâlarının kalası olarak gördükleri tesettürün bir peygamber kızına ve hanımlarına kazandırdığı uhrevi şeref O asrı saadet kadınlarının kıyafetleri çok süslü ve çok pahalı değildi Sadece iffet ve hayalarını korusun Avret yerlerini ve zinetlerini muhafaza etsin Eşlerinin sadakatini bozmasın ve temiz olsun yeterdi Öyle hanımlar vardı ki insanların bütün suallerine kuran ile cevab verecek kadar Kur-anı yaşıyorlardı , vahyi yaşamı hayatlarına tatbik ediyorlardı Kendilerine dünya ve ahiret te şeref ve onur kazandıran Kur-ani değerlereve nebevi düsturlara sahip çıkıyorlardı onlar şan , şerefi,değeri,teveccühü iffet ve haya ile kazanma davasındaydılarbu asrımızda olduğu gibi makam, moda, güzellikle ve giyimle değilisteselerdi onlarda zenginliklerini pahalı mücevherata güzel pahalı elbiselere harcayabilirlerdi ama onlar mallarını hayra sadakaya muhtaçlara harcadılarşimdi ki asrımızdaki tesettürlü olduğunu iddia eden ve kazandıklarını da tavizlerle kazanan kadınlar gibi süse püse elbiseye,eşyaya değil
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...