Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

2 Mart 2015 Pazartesi

KURANDA EMİR VE YASAKLAR


Allah’a Şirk Koşmamak
Yalnızca Allah’a Kulluk Etmek
Allah’tan Başka İlah Tanımamak
Allah’ın Varlığını Bildiği Halde İnkarcılar Gibi Davranmamak
Yalnızca Allah’tan Korkmak
Allah’tan Korkabildiğince Çok Korkmak
Yalnızca Allah’a Güvenip Dayanmak
Yalnızca Allah’ı Peygamberi Ve Müminleri Dost Ve Yardımcı Edinmek
Allah’a Karşı Samimi Ve Dürüst Olmak
Sadece Tehlike Anında Değil, Her Zaman Allah’a Karşı Samimi Olmak
Allah’ın Hükümlerini Eksiksiz Uygulamak
Allah’ın Hükümlerini Uygulamada Kararlılık Göstermek
Hayatının Tamamını Allah İçin Yaşamak
Sadece Allah’ın Rızasını Gözetmek
Her An Allah’ın Rızasını Gözetmek
Allah’ın Rızası En Çok Hangi Tavırla Kazanılabiliyorsa Onu Uygulamak
Allah’a Gönülden Bağlı Olmak
Allah’a Karşı Nankörlük Etmemek
Allah’tan Hiç Bir Şekilde Ümit Kesmemek
Allah’a Şükretmek
Allah Yolunda Zorluklarla Karşılaşınca İsyana Sapmamak
Allah’a Karşı Boyun Eğici Olmak Büyüklenmemek
Allah’a Ve Peygamberine Başkaldırmamak
Herşeyin Allah’ın Kontrolünde Olduğunu Bilmek Ve Bundan Razı Olmak
Allah’ı Çok Sevmek
Allah’ın Kadrini Hakkıyla Takdir Etmek
Allah’a Yakınlaşmak İçin Yollar Aramak
Allah’ı Unutmamak
Allah’ı Çok Anmak
Allah’ı Anmada Gevşeklik Göstermemek
Allah’ı Anmada Gevşek Olanlara Uymamak
Allah’ı Anma Konusunda Engel Tanımamak
Hesap Gününe İnanmak
Hesap Gününden Korkmak
Ahiretin Varlığına Kesin Olarak İman Etmek
Dirilişten Yana Kuşku Duymamak.
Ahireti Anmak, Ahireti İstemek
İslam Dışında Yol Aramamak
Çoğunluğa Göre Hareket Etmemek
Kuran’a İman Etmek
Kuran’ın Tamamına İman Etmek
Kuran’dan Kuşku Duymamak
Kuran’la Hükmetmek
Doğruyu Görür Görmez İman Etmek
İman Ettikten Sonra Küfre Sapmamak
Kuran Okurken Şeytandan Allah’a Sığınmak
Kuran Okunurken Susup Dinlemek
Kuran Üzerinde Düşünmek
Kuran’ı Hatırda Tutmak
Kuran’ı Düzen İçinde Okumak
Kuran’la Öğüt Vermek
Kuran’ın İnkar Edildiği Ortamdan Ayrılmak
Gayba İman Etmek
Peygamberlere İman Etmek
Peygamberlere İhanet Etmemek
Peygamberlerin Aralarında Ayırım Yapmamak
Peygamberlere İtaat Etmek
Peygambere Karşı Gelip Zorluk Çıkarmamak
Peygamberleri Anmak, Hatırlamak
Peygamberlere Çok Saygılı Olmak
Peygamberleri Savunup Desteklemek
Meleklere İman Etmek
Bütün Kitaplara İman Etmek
Günahtan Sakınmak
Günahın Her Türlüsünü Terk Etmek
Dünya Hayatına Kapılmamak
Yoksulluk Endişesiyle Çocukları Öldürmemek
Nefsi İlah Edinmemek
Kendini Yeterli Görmemek
Nefsi Korumamak, Savunmamak
Nefsi Arındırmak
Kendi Nefsine Zulmetmemek
Müminlerle Birlikte Olmak
Müminlere Karşı Şefkatli Ve Tevazulu Olmak
Kendini Üstün Görmemek
Haset Etmemek
Alay Etmemek
Dedikodu Yapmamak
Müminleri Hoşlanmadıkları Lakaplarla Çağırmamak
Müminlere Sözün En Güzelini Söylemek
Kaş Göz İşaretleriyle Alay Etmemek
Müminleri Dost Ve Sırdaş Edinmek
Müminlerin Nefislerini Kendi Nefsinden Üstün Tutmak
Müminleri Cennetle Müjdelemek
Namaz Kılmak
Namazı 5 Vakit Kılmak
Namazı Farz Olan Vakitlerde Kılmak
Namazı Dosdoğru Kılmak
Namazı Huşuyla Kılmak
Namazda Kıbleye Dönmek
Gösteriş İçin Namaz Kılmamak
Namazda Kıraat
Rüku Ve Secde Etmek
Namazlara Devam Etmek
Ehline Namaz Kılmayı Emretmek
Sarhoşken Ve Cünupken Namaza Yaklaşmamak
Savaşta Namazı Kısaltmak Ve Namazdan Sonra Allah’ı Anmak
Cuma Namazı Kılmak
Cenaze Namazını Kılmak
Abdest Almak - Teyemmüm Etmek
Sabah Namazı Vaktinde Kuran Okumak
Sabah Namazı Vaktinde Bağışlanma Dileme
Dini Tebliğ Etmek
Dine girmesi İçin Kimseyi Zorlamamak
Dini Zorlaştırmaya Çalışmamak
Dinde Aşırılığa Kaçmamak
Dini, Çıkarlarına Alet Etmemek
Güzel Sözle Öğüt Vermek
Hakkı Savunmaktan Çekinmemek
Hayra Çağırmak, Kötülükten Men Etmek
Münafıklara Sert Ve Caydırıcı Tavır Koymak
Münafıklardan Yüz Çevirmek
Münafıklardan Ölen Birinin Namazını Kılmamak
Allah Yolunda Harcamak, İnfak Etmek
Sevilen Şeylerden İnfak Etmek
İnfak Edilecek Miktar
Kendisi İçin Beğenmediği Bir Şeyi İnfak Etmemek
Gönülden, Seve Seve İnfak Etmek
Açık Veya Gizli İnfak Etmek
Zekat Vermek
Sadakaları Başa Kakmamak
Sadakaları Gizli Vermeyi Tercih Etmek
Sadaka İsteyeni Azarlamamak
Allah’ı Tesbih Etmek, Yüceltmek
Tesbih Vakitleri
Bineklere, Taşıtlara Binildiğinde Tesbih Etmek
Allah’ın Haram Kıldığı Şeyler
Allah’ın Haram Kıldığı Yiyeceklerden Kaçınılmaz İhtiyaç Halinde Yenebileceği
İsraf Etmemek
Cimri Olmamak
Allah Yolunda Mücadele Etmek, Cihat Etmek
Mallarla Ve Canla Mücadele Etmek
İnkarcıların Önderleriyle Mücadele Etmek
Mücadelede Kararlılık Göstermek
Hiçbir Şeyi Allah’tan, Elçisinden Ve Mücadeleden Üstün Görmemek
Mücadeleden Geri Kalmamak
Mücadeleden Geri Kalmamak İçin Bahaneler Öne Sürmemek
Mücadeleden Geri Kalmak İçin İzin İstememek
Zayıf Kalmış Erkek, Kadın Ve Çocuklar İçin Mücadele Etmek
Yeryüzünde Fitne Kalmayıncaya Kadar Mücadele Etmek
Mücadelede Zaman Zaman Değişik Taktikler Uygulamak
İnkarcıların Faaliyetlerini Takip Etmek
Mücadelede En Önde Gidenlerden Olmayı Talep Etmek
Şeytandan Allah’a Sığınmak
Şeytanın Peşinden Gitmemek
Şeytanı Dost Edinmemek
Şeytandan Korkmamak
Şeytanın Dostlarıyla Savaşmak
Ramazan Ayında Oruç Tutmak
Hastayken Veya Yolculuktayken Tutulamayan Orucun Kefareti
Ramazan Ayında Kadınlara Yaklaşmak
Faiz Yememek
Hacca Gitmek
Haccı Ve Umreyi Tamamlamak
Hacda Allah’ı Anmak
Hac Sırasında Sakınılacak Haramlar
Hacda Hastalık Durumu
Hacdan Alıkonma Durumunda Yapılacak İbadetler
Hacda Uygulanması Gereken İbadetler
Arafat’tan İnişte Allah’ı Anmak
Kurban
Hacılara Saygı Göstermek
İhramlıyken Avlanmamak
İhramlıyken Avlanmanın Kefareti
Savaş Haram Olan Ayların Sayısı
Haram Aylarda Saldırana Mukabele
Haram Aylar Sonundaki Tavır
Allah’a Dua Etmek
Yalnızca Allah’a Dua Etmek
Allah’ın İsimleriyle Dua Etmek
Korku Ve Umut Arası Dua Etmek
Allah’ın Beğendiği Dua Şekli
Allah’a Sadece Dünya Hayatı İçin Dua Etmemek
Sabır Ve Salat İle Allah’tan Yardım Dilemek
Geceleri De İbadet Yapmak
Peygamberlere Salat Ve Selam Etmek
Allah’tan Bağışlanma Dilemek, Tövbe Etmek
Müminler İçin Bağışlanma Dilemek
Hatadan Sonra Hemen Bağışlanma Dilemek
Yapılan Hatayı Bilerek Tekrarlamamak
Tövbe Edeni Bağışlamak
İnkarcılar İçin Bağışlanma Dilememek
İnsanların Dalga Dalga Dine Girdikleri Zaman Allah’ı Anmak Ve Bağışlanma Dilemek
Düşman Topluluğuyla Karşılaşıldığında Allah’ı Anmak
Sabırlı Olmak
İnanmayan Bir Topluluğa Karşı Sabırlı Olmak
İnananlarla Birlikte Sabır Göstermek
Sabırda Yarışmak
Bilgi Sahibi Olunmayan Şey Üzerinde Tartışmamak
Yemin Edip Durmamak
Yemini Bozmamak
Yemini Bahane Ederek İyilikten Uzaklaşmamak
Yemini Bozgunculuk Unsuru Yapmamak
Hanımından Uzak Kalmak İçin Edilen Yemin
Yeminin Kefareti
Adaletli Olmak
Yakınların Aleyhinde Bile Olsa Adaleti Gözetmek
Şahsi Kin Dolayısıyla Adaletten Sapmamak
Müminlerin Arasında Adaletle Şahitlik Etmek
Müminlerle Dinde Savaşmayanlara Karşı Adaletli Davranmak
Ölçü Ve Tartıda Adaletli Olmak
Hoşgörülü Ve Bağışlayıcı Olmak.
Merhametli Ve Yumuşak Huylu Olmak
Ehli Kitap’tan İnkarcıları Dost Edinmemek
Ehli Kitap’tan İnkarcılara Boyun Eğmemek
Müşriklerle Anlaşma Yapıldığında Anlaşmaya Sadık Kalmak
Müşrikler Aman Dilediklerinde Gösterilecek Tavır
İffetli Olmak
Mümin Olanın Ancak Mümin Olanla Evlenebileceği
İnkar Eden Kadını Nikahlamamak
Bekar Müminleri Evlendirmek
Evli Olmayanların İffetli Davranmaları
Ehli Kitap’tan Mümin Olanlarla Evlenebileceği
Karı-Kocanın Arasının Bozulması Durumunda Bir Mümini Hakem Yapmak
Boşanmada Kadının Geçimini Sağlamak
Evlilikte Kadına Verilen Malların Boşanmada Geri Alınmaması
Boşandıktan Sonra Kadının İddet Bekleme Süresi
İlişkide Bulunmadıysa İddet Beklemesine Gerek Olmaması
Kadının Kocası Ölürse Bekleme Süresi
Kadınlara Yaklaşma
Kadın Hayız Halindeyken İlişkide Bulunmamak
Kadının Korunması Ve Kadına Verilen Önem
Zina Yapmamak
Emin Olmadan Zinayla Suçlamamak
Kadının Tesettüre Uygun Giyinmesi
Zihar Yapmamak Ve Kefareti
Yetimlerin Mallarını Kendilerine Vermek
Akrabaya, Yoksula Ve Yolda Kalmışa Hakkını Vermek
Yoksulları Korumak, Doyurmak Ve Destek Olmak
Yetimleri Yetiştirmek
Ebebeyne Hoşgörülü Davranmak
Evlatlıklara İyi Davranmak
Esirlere Hoşgörülü Davranmak
Esirleri Doyurmak
Helal Olan Şeylerden Yemek
Helal Olan Şeylerin Temizlerinden Yiyip İçmek
Allah’ın Adı Anılmadan Kesilen Etlerden Yememek
İsteyene De, Tok Gözlü Olana Da Yedirmek
Gerektiğinde Hicret Etmek
Hicret Etmeyenleri Dost Edinmemek
Sözleri Ve Ahidleri Yerine Getirmek
Allah’a Verilen Ahde Sadık Kalmak
Allah’a Verilen Sözü Menfaat Karşılığı Değiştirmemek
Yapamayacağı Şeyi Söylememek
Emanet Ehli Olmak
Emaneti Ehline Vermek
Şahitliği Doğru Yapmak
Şahitliği Doğru Yapmayanın Yerine Doğru Yapanı Geçirmek
Yalan Söylememek
Müminlerin Ayrılığa Düşmemeleri, Birlik Olmaları
Hayır Gözüyle Bakmak
Nimetler İçindeyken Şımarmamak
Taşkınlık Yapmamak
İyilik Yapmak
İyiliğin Tarifi
Hayırlarda Yarışmak
Salih Amellerde Bulunmak
Boş Şeylerden Yüz Çevirmek
Cahillerden Yüz Çevirmek
Gelecek Hakkında Kesin Hüküm Vermemek
Kuvvetin Allah’a Ait Olduğunu Bilmek
Mala Düşkünlük Göstermemek
Mal Ve Çoklukla Övünmemek
Allah’ın Verdikleriyle Şımarmamak
İnsanları Küçümsememek
İtidalli Olmak
Başkalarının Hakkını Yemek Amacıyla Rüşvet Vermemek
Verilen Borcun Yazılması
Zorluk İçinde Olanın Borcunu Ertelemek Veya Borcu Affetmek
Herşeyi İbret Gözüyle Değerlendirmek
Suçlu Günahkarların Akibetlerinden İbret Almak
Eskiden Yaşamış Kavimlerin Yaşadıklarından İbret Almak
Verilen Selama Karşılık Vermek
Evlere Kapılarından Girmek
İzinsiz Olarak Başka Evlere Girmemek
Evlere, İçindekilere Selam Vererek Girmek
Mescitlerde Başkalarına Yer Açmak
Mescitleri Temiz Tutmak, Onarmak
Mescitlere Gelirken Ziynetler Takmak
İçki İçmemek, Kumar Oynamamak
Temizlenenlerden Başkası Kuran'a Dokunamaz
Miras Hukuku
Zorla Mirasçı Olmamak
Vasiyet Hukuku
Vasiyette Şahit Olunması


Bakara

Kuran bir hidayet olduğunu bilirler.
Gaybe iman ederler.
Namazı dürüst kılarlar.
Kendilerine verdiğimizden Allah yolunda harcarlar.
Kuran'a ve diğer kitaplara iman ederler.
Ahirete iman ederler.
Rablerinden hidayet üzeredirler.
İnkar etmezler.
Allah'a iman ederler
Allah'ı ve Müminleri aldatmazlar.
Yalan söylemezler.
Mümün olanların Kalplerinde kesinlikle hastalık yoktur.
Fesat çıkarmazlar,ıslah edicidirler.
Bir Müslümanın inandığı gibi inanırlar.
Onlar hakkı işitir,hakkı konuşur,hakkı görür ve hakka dönerler.
Allah'a kulluk ederler.Onun azabından korunurlar.
Bu nimetleri verene Allah'a şirk koşmazlar.
Kuran'an da şüphe aramazlar.
Cehennem ateşinden sakınırlar.
İnanıp yararlı işler yaparlar.Allah'ın kendisi için hazırladığı cennetle müjdelendiğini bilirler.Orada dünyadaki benzer rızıklardan faydalanacaklarını bilirler.
Allah sivrisineği misal verdiğinde ne demek istediğini bilir iman edenler bilirler ki o haktır,Rablerindendir Allah'ın ne demek istediğini bilirler.
Allah'a verdiği sözde dururlar.İman ve akrabalık bağlarını koparmazlar.
Allah'ı inkar etmezler.
Allah'ın bizi ölüyken diriltiğini tekrar öldürüp tekrar diriltilip ona götürüleceğini bilir.
Yeryüzünde herşeyi bizim için yarattığını ve Allah'ın herşeyi bildiğini bilir. 
Mümin Allah'ın göklerin ve yerin gayblarını bildiğini açıklananı ve gizlediklerimizi de bildiğini  bilir.
Allah'ın insanlara bilmediklerini öğrettiğini bilir.
Kibirlenmezler.
Allah'ın yasakladıklarını yapanların zalim olacaklarını bilirler.
Şeytanın insanın ayağını kaydıracağını,insanları cennetten alı koymaya çalışacağını dünyanın bir karar ve nasip yeri olduğunu bilirler.
Cenab-ı Allah'tan bazı zaman yaptığı günahtan tövbe etmesi için bir takım kelimelerle yardım alacağını bilir.
Peygamberlere inanırlar.
Ayetleri yalanlamazlar.Yalanlayanların cehennem ehli olacağını ve orada ebedi kalacağını bilirler.
Allah'ın verdiği nimetleri hatırlarlar,Allah'a verdiği sözü tutarlar,sadece Allah'tan korkarlar.
Kuran'a iman ederler.Ayetleri birkaç paraya değişmezler.
Hakkı batıla karıştırmazlar bile bile Hakkı gizlemezler.
Namazı dosdoğru kılarlar,zekatı verirler,ruku edenlerle ruku ederler.
İnsanlara iyiliği emreder kendilerini unutmazlar.Akılları her zaman başlarındadırlar
Sabırla namazda yardım dilerler.Allah'a saygılılardır.
Rablerine kavuşacaklarını ve döneceklerini bilirler.
Allah'ın bizlere büyük bir nimet vererek alemlere üstün kıldığını hatırlarlar.
Onlar öyle bir günden korunurlar.
Allah tarafından bir çok imtihandan geçeceğini ve kimi zaman Allah'ın yardımı geleceğine inanırlar.
Allah'ın tövbeleri kabul edip affedeceğini ve şükür etmemiz gerektiğini bilirler.
Onlar doğru yolda giderler.
Rablerine tövbe edip dönüp nefislerini öldürürler.
Allah'ın tevvap ve rahim olduğunu bilirler.

Bakara 1-54 elmalılı tefsirinden yararlanılarak çıkarılmıştır.


Cenab-ı Allah(c.c) Kur’an’da biz kullarına şunları emrediyor:


Cenab-ı Allah(c.c) kendisine kulluk etmemizi ve ancak kendisinden yardım beklememizi istiyor:

– “Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha sûresi: 5)*                      *                      *Cenab-ı Allah kurtulmak isteyenlerden şunları bekliyor:

– “Sakınanlar ve arınmak isteyenler gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” (Bakara Sûresi: 3)*                      *                      *Allah (C.C) kulluk borcumuzu yerine getirmemizi istiyor:

– “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş (Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.” (Bakara Sûresi:21)*                      *                      *Allah cehennem ateşinden sakınmamızı emrediyor:

– “Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının.” (Bakara Sûresi: 24)*                      *                      *Cenab-ı Allah namaz kılmayı, zekât vermeyi emrediyor:

– “Namazı tam kılın. Zekâtı hakkı ile verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. (Bakara Suresi:43+110)

– “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.” (Bakara Suresi:45+153)Allah (CC.) kıyametin dehşetinden sakınmayı emreder:

– “Öyle bir günden sakının ki o günde hiçbir kimse başkası adına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da göremezler.” (Bakara Sûresi:123)*                        *                      *Allah (CC.) helâl lokma şartını koyar:

– “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin. “ (Bakara Sûresi: 168+172)*                      *                      *Vasiyet etmeye değer bir şeyi olan vasiyet edecektir:

– “Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa; anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur.” (Bakara Sûresi:180) ve vasiyet değiştirilmeyecektir. (Ayet:181)*                      *                      *Oruç farz kılınmıştır:

– “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Sûresi: 183+184+185)*                      *                      *Cenab-ı Allah davetine uymamızı istiyor:

– “Ey habibim! Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara: Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin isteğine karşılık veririm. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (Bakara Sûresi: 186)*                      *                      *Allah (CC.) yaptığımızı güzel yapmamızı emrediyor:

“Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları sever.” (Bakara Sûresi:195)*                      *                      *Rabbimiz şöyle dua etmemizi istiyor:

– “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara Sûresi:201)*                      *                      *Çocuğun emme süresi iki yıldır:

– “Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi babaya aittir. (Bakara Sûresi:233)*                      *                      *

Boşanan veya eşi ölen bir kadın evlenebilmek için iddetinin sona ermesini bekleyecektir:

– “Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, evlenmeden dört ay on gün beklerler.” (Bakara Sûresi:234)*                      *                      *Namaz dikkatli kılınacaktır:

– “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara Sûresi238)*                      *                      *İşe yaramayacak şeyden sadaka olmaz:

– “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyile-inden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımız-dan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye de layıktır.” (Bakara Sûresi:267)*                      *                      *Allah yardımların gizli yapılmasını emrediyor:

– “Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah’ta bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.” (Bakara Sûresi: 271)*                      *                      *– “Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapın. Hayır olarak ne verirseniz, karşılığı size tam olarak verilecektir.” (Bakara Sûresi:272)*                      *                      *– “Yapacağınız hayırlar, kendilerini Allah yoluna adamış, bu nedenle yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar, yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir.” (Bakara Sûresi:273)*                      *                      *Borçluya kolaylık gösterilecektir:

– “Eğer borçlu darlık içerisinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer borcu sadakaya veya zekâta saymak sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Sûresi:280)*                      *                      *Borç yazılıp şahitlendirilecektir:

– “Ey iman edenler! Birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Ve şahitlendirin… Böyle yapmanız Allah yanında daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur…” (Bakara Sûresi:282)*                      *                      *Kafirler dost edinilmeyecektir:

– “Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa onun Allah yanında hiç değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmenizden sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah’adır.” (Al-i İmran Sûresi:28)*                      *                      *Allah (CC.) Kendisiyle beraber peygamber (AS)a uymayı emrediyor:

– “De ki: Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Al-i İmran Sûresi:32)

*                      *                      *

Cenab-ı Allah ahde vefa göstermemizi istiyor:

– “Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. (Al-i İmran Sûresi:77)*                      *                      *İşe yaramayan şeyden yardım olmaz:

– “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran Suresi:92)*                      *                      *Hac ibadeti farzdır:

– “Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi hac etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Al-i İmran Sûresi:97)*                      *                      *

Allah’tan korkmak, imanı muhafaza etmek emrediliyor:

– “Ey iman edenler! Allah’tan ona yakışır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Al-i İmran Sûresi:102)*                      *                      *

İslâm’a sımsıkı sarılmamız emrediliyor:

– “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın.” (Al-i İmran Sûresi:103)

*                      *                      *İnsanları hayra çağırmamız emrediliyor:

– “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran Sûresi:104)*                      *                      *Allah iştişareyi emreder:

– “İş hakkında onlara danış. Kararını verdikten sonra da Allah’a dayanıp güven. Çünkü; Allah kendisine dayanıp, güvenenleri sever.” (Al-i İmran Sûresi:159)*                      *                      *Allah’ın rızası gözetilecektir:

– “Allah’ın hoşnutluğunu gözetenle Allah’ın hışmına uğrayan bir olur mu? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış yeridir.” (Al-i İmran Sûresi:162)*                 *               *Allah inanmış kimselerin şeytan-dan korkmamasını emreder:

– “Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. O halde eğer iman etmiş kimseler iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun.” (Al-i İmran Sûresi:175)*                      *                      *Allah her şeyin hesabının sorulacağını bildirir:

– “And olsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.” (Al-i İmran Sûresi:186)*                      *                      *Kendinden üstekilere bakılmaya-caktır:

– “İnkârcıların refah içinde diyar diyar dolaşması, sakın seni aldatmasın!” (Al-i İmran Sûresi:196)*                      *                      *Sabır tavsiye edilmiştir:

– “Ey iman edenler! Sabredin; sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’tan korkun ki, başarıya erişebilesiniz.” (Al-i İmran Sûresi:200)

*                      *                      *Nikahlanırken kadınlara mehirleri verilecektir:

– “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile cömertçe verin; eğer gönül hoşnutluğu ile o mehrin bir kısmını size geri verirlerse onu da afiyetle yeyin. (Nisa Sûresi:4)*                      *                      *Allah’a ve Resûlüne itaat edilecek isyan edilmeyecektir:

– “Kim Allah’a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.

Kim de Allah’a ve peygamberine karşı isyan ederse ve sınırları aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisa Sûresi:13-14)*                      *                      *Fuhuş yapanlar cezalandırılır:

– “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerinde hapsedin.”

“İçlerinden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tövbe edip uslanırlarsa, onlara eziyetten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir.  (Nisa Sûresi:15-16)*                      *                      *Allah’a ve Rasûlüne itaatin mükafatı büyüktür:

– “Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütûflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. (Nisa Sûresi:69)*                      *                      *Her şeyin bir karşılığı olduğu bildirilmiştir:

– “Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.” (Nisa Sûresi:85)*                      *                      *

Müslümanlar aralarında selamlaşacaktır:

– “Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Allah her şeyin hesabını arayandır.” (Nisa Sûres:86)*                      *                      *İmkanı olup da Allah yolunda çalışmayanların hali şöyle haber veriliyor:

– “Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: ‘Ne işte idiniz?’ dediler. Bunlar: ‘Biz yeryüzünde çaresizdik’ diye cevap verdiler. Melekler de: ‘Allah’ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!’ dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.” (Nisa Sûresi:97)*                      *                      *Namaz Farzdır:

– “Namazı bitince ve ayakta iken ve yan yatarken de Allah’ı anın. Huzura durduğunuzda namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz mü’minin üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisa Sûresi:103)*                      *                      *

Peygambere itaat emrediliyor:

– “Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve mü’minlerin yolundan başka bir yolda giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” (Nisa Sûresi:115)*                      *                      *Cennete inanın ameli …

– “Erkek olsun kadın olsun, her kim mü’min olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa Sûresi:124)*                      *                      *Adil olunacak, adalet ayakta tutulacaktır:

– “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.” (Nisa Sûresi:135)*                      *                      *Şükretmemiz emrediliyor:

– “Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa Sûresi:147)*                      *                      *Rabbimiz şöyle abdest almamızı istiyor.

- “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta veya yolculuk halinde olursanız veya tuvaletten gelince veya cinsi ilişkide bulunduysanız ve su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi meshedin.” (Maida Sûresi:6)*                      *                      *Hakkı ayakta tutmak emredilmiştir.

– “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu Allah korkusuna yakışan bir davranıştır. Allah’a isyandan sakının. Allah yap-tıklarınızı hakkı ile bilmektedir.” (Maida Sûresi:8)*                      *                      *Cihad farzdır:

– “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın. Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maida Sûresi:35)*                      *                      *Helal olan şeyler helal kılınmayacaktır:

– “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.” (Maida Sûresi:87)*                      *                      *Helal gıdaya dikkat edilecektir:

– “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun. (Maida Sûresi:88)*                      *                      *

Edilen yeminden sorumluluk doğar:

– “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun.” (Maida Sûresi:89)*                      *                      *Ahiret vardır:

– “Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: ‘Dünyadaki iyi amelleri terk etmemizden dolayı yazık oldu bize!’ Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!” (En’am Sûresi:31)

– “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daya hayırlıdır. Hâlâ akıl etmiyor musunuz? (En’am Sûresi:32)*                      *                      *Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez:

– “Gaybın anahtarı Allah’ın yanındadır. Onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin derinliklerindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitaptadır. (En’am Sûresi:59)*                      *                      *

Müşriklerden yüz çevrilecektir:

– “Rabbinden vahyolunan Kur’an’a uy. Ondan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir.” (En’am Sûresi:106)*                      *                      *Allah (CC) örtünmeyi emrediyor:

– “Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır.” (A’raf Sûresi:26)

– “Ey Adem oğulları! Şeytan ana ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü onlar sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.” (A’raf Sûresi:27)*                      *                      *Cenab-ı Allah, kendisine dua etmemizi emrediyor:

– “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilseniz ki o haddi aşanları sevmez.” (A’raf Sûresi:55)

*                      *                      *

Namaz dosdoğru kılınacaktır:

– “Kitaba sımsıkı sarılıp, namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. (A’raf Sûresi:170)*                      *                      *Esmaul-Hüsna ile dua etmemiz emrediliyor:

– “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’raf Sûresi:180)*                      *                      *

Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez:

– “De ki: Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben, sadece inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. (A’raf Sûresi:188)*                      *                      *Cahillerden yüz çevrilecektir:

– “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf Sûresi:199)*                      *                      *Vesveseden Allah’a sığınılacaktır:

– “Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (A’raf Sûresi:200+201)*                      *                      *

Kur’an saygı ile dinlenecektir:

– “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’raf Sûresi:204)*                      *                      *Allah (CC) yüksek olmayan bir sesle anılacaktır:

– “Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.” (A’raf Sûresi:205)*                      *                      *Kur’an Müslüman’ı şöyle tarif ediyor:

– “Mü’minler, ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp, güvenen kimselerdir.” (Enfal Sûresi:2)

– “Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. (Enfal Sûresi:3)*                      *                      *Allah ve Rasûlünün hayat verici davetlerine uyulacaktır:

– “Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Rasûlüne uyun…” (Enfal Sûresi:24)*                      *                      *Mal ve evlat imtihan sebebidir:

– “Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir.” (Enfal Sûresi:28)*                      *                      *Zekât şunlara verilecektir:

– “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönlü İslam’a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalanlara mahsustur…” (Tevbe Sûresi:60)

*                      *                      *İnananlar birbirlerinin yardımcıla-rıdır:

– “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zakâtı verirler, Allah ve Rasulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir.” (Tevbe Sûresi:71)*                      *                      *Allah tövbeleri kabul edendir:

– “Allah’ın; kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakalarını geri çevirmeyeceğini ve Allah’ın tövbeyi çok kabul eden ve çok esirgeyen olduğunu hâlâ bilmezler mi? (Tevbe Sûresi:104)*                      *                      *Doğrularla beraber olunacaktır:

– “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, doğrularla beraber olun.” (Tevbe Suresi: 119)*                      *                      *Muhammed (AS) ümmetine çok düşkündür:

– “And olsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O; size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe Sûresi:128)*                      *                      *Dünyada kim kime uyduysa ahirette onunla beraber hesap verecektir.

– “Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü bir yerdir!” (Hud Sûresi:98)*                      *                      *Kur’an, dosdoğru ol der:

– “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin.” (Hud Sûresi:112)*                      *                      *Beş vakit namaz emredilmiştir:

– “Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir.” (Hud Sûresi:114)*                      *                      *Her şeyin bilgisinin Allah’a ait olduğu bildirilmiştir:

– “Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) yalnız Allah’a aittir. Her şey O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Hud Sûresi:123)*                      *                      *Kötülükten sakınan için mükâfat vardır:

– “İman edip de kötülüklerden sakınanlar için ahiret mükafatı vardır.” (Yusuf Sûresi:57)*                      *                      *

Kur’an akıl sahiplerinden şöyle bahseder:

– “Onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.” (Rad Sûresi:22)*                      *                      *

İman, ameli gerektrir:

– “İman edenlere söyle; namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışverişin, doştluğun olmadığı günden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli – açık harcasınlar.” (İbrahim Sûresi:31)*                      *                      *Cenab-ı Allah şöyle dua etmemizi istiyor:

– “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri  namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbim! Duamı kabul et!” (İbrahim Sûresi:40)

– “Ey Rabbim! Hesap günü beni, ana – babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim Sûresi:41)*                      *                      *Ölüm haktır, engellenemez:

– “Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hıcr Sûresi:5)

*                      *                      *Şeytanın kendisine uyandan başkasına hakimiyeti yoktur:

– “Şeytanın kullarım üzerinde hakimiyeti yoktur. Ancak azgınlardan, ona uyanlar müstesna.” (Hıcr Suresi:43)*                      *                      *

Cenab-ı Allah ölünceye kadar ibadet etmemizi istiyor:

– “Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!” (Hıcr Sûresi:98)

– “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (Hıcr Sûresi:99)*                      *                      *Cenab-ı Allah şükretmemizi istiyor:

– “Sen hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredersiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl Sûresi:78)

*                      *                      *

Yeminler bozulmayacaktır:

– “Anlaşma yaptığınız zaman Allah’ın ahdini yerine getirin ve Allah’ı şahit tutarak, yaptığınız yeminleri bozmayın. Şüphesiz ki Allah, yapacaklarınızı çok iyi bilir.” (Nahl Sûresi:91)

– “Bir topluluk diğer topluluktan güçlü olduğu için yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı edinerek, ipliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozuveren kadın gibi olmayın…” (Nahl Sûresi:92)*                      *                      *Müslüman’a şeytanın hakimiyeti yoktur:- “Gerçek şu ki: İman edip de yalnızca Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur.” (Nahl Sûresi:99)

– “O’nun hakimiyeti, ancak O’nu dost edinenlere ve O’nu Allah’a ortak koşanlaradır.” (Ayet:100)*                      *                      *Helal gıdaya dikkat edilecektir:

– “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yeyin. Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine şükredin.” (Nahl Sûresi:114)*                      *                      *Kur’an; Allah’a kulluğu, ana – babaya iyiliği emreder:

– “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi; ana – babalarınıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “of” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (İsra Sûresi:23)*                      *                      *Alış verişte dürüst davranılacaktır:

– “Ölçtüğün zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de netice bakımından da daha güzeldir.” (İsra Sûresi:35)*                      *                      *İhlaslı kimse üzerinde şeytanın ağırlığı olmaz:

– Cenab-ı Allah şeytana: “Benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter.” (İsra Sûresi:65)*                      *                      *Herkes peşine takıldığı kimse ile hesap verecektir:

– “Her insan topluluğu önderleri ile beraber çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar en küçük bir haksızlığa uğratılmamış olarak amel defterlerini okuyacaklar.” (İsra Sûresi:71)*                      *                      *Dünyanın cazibesine kapınılmaya-caktır:

– “Sabah akşam Rabbine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme!” (Kehf Sûresi:28)*                      *                      *Allah’ı anmaktan yüz çevirenin hali:

– “Kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak hapsedeceğiz. O bize ‘beni niçin kör olarak yarattın ben görürdüm.’ diyecek .” (Tâhâ Sûresi:124-125)*                      *                      *Aile fertlerine namaz kılmaları emre-dilecektir:

– “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.” (Tâhâ Sûresi:132)*                      *                      *

Allah (CC) kendisinden korkma-mızı emreder:

– “Ey iman edenler! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir.” (Hac Sûresi:1)*                      *                      *İyi işler işleyenlere bol rızık vardır:

-“İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.” (Hac Sûresi:50)*                      *                      *Kul ibadetle emrolunmuştur:

– “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtulasınız.” (Hac Sûresi:77)*                      *                      *

Cenab-ı Allah bir Müslüman’ın şöyle olmasını istiyor:

–  “Müslüman kurtulmuş kimsedir.

–  Huşu ile namaz kılarlar.

–  Boş ve yararsız şeylerle uğraşmazlar.

–  Zekâtlarını verirler.

–  İffetlerini korurlar.

–  Emanete ve ahitlerine riayet ederler.

–  Namazlarına devam ederler.”

(Mü’minum Sûresi: 1-9)*                      *                      *Kötülüğe karşı nasıl bir tavır sergilenecek?

– Kötülüğü en güzel bir şekilde sav.” (Mü’minun Sûresi:96)*                      *                      *Bekar olanlar evlendirilecektir:

– “Aranızdaki bekarları evlendirin. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerine fırsat verinceye kadar iffetlerini korusunlar. (Nur Sûresi:32-33)*                      *                      *Peygamber (AS)a itaat emrediliyor:

– “Namazı kılın, zekâtı verin; peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz.” (Nur Sûresi:56)*                      *                      *Peygambere uymayanlar pişman olacaktır:

– “O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: “Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana! Keşke falancayı (batıl yolcusunu) dost edinmeseydim.” (Furkan Sûresi:27-28)*                      *                      *Ticarette kul hakkı gözetilecektir:

– “Ölçüyü tastamam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” (Şuara Suresi:181-183)*                      *                      *Şeytan kime musallat olur?

– “Şeytanların kime musallat olacağını haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olanların üzerine iner. Şeytana kulak verirler.” (Şuara Sûresş:221-223) *                      *                      *Dünya ve ahiret dengesi kurulacaktır:

– “Allah’ın sana verdiğinden O’nun yolunca harca ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas Sûresi:77)*                      *                      *İnsanı amelleri kurtarır:

– “İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman ettik’ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebut Sûresi:2)*                      *                      *İman eden geçmişinden sorulmaz:

– “İman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerini örteriz. Onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.” (Ankebut Sûresi:7)*                      *                      *Ahiret hayatı vardır:

– “De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk başta nasıl yaratmış bir görün. İşte Allah ahiret hayatını da yaratacaktır. Allah her şeye kadirdir.” (Ankebut Sûresi:20)*                      *                      *Namaz kötülüklerden alıkoyar:

– “Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut Sûresi:45)*                      *                      *

Namaz beş vakit farz kılınmıştır:

– “Siz akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd Allah’a mahsustur.” (Rum Sûresi : 17-18)*                      *                      *Müslüman’ın bazı istenen vasıfları:

- “Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…”

– “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenmiş övünen kimseleri sevmez.”

– “Yeryüzünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman Sûresi:17-19)*                      *                      *Kafire boyun eğilmeyecektir:

– “Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara boyun eğme!.. Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab Sûresi:1-3)*                      *                      *Ölümden kaçılmaz:

– “De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla faydası olmaz.” (Ahzab Sûresi:16)*                      *                      *Müslüman hanımlar şöyle uyarılıyor:

– “Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Rasûlüne itaat edin…” (Ahzab Suresi:33)

*                      *                      *

Allah her an anılacaktır:

– “Ey insanlar! Allah’ı çokça zikredin ve O’nu sabah akşam tesbih edin.” (Ahzab Sûresi:41-42)

*                      *                      *Allah Rasûlüne salevat getirmemiz emrediliyor:

– “Allah ve melekleri, peygambere çok salevat getirirler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab Sûresi:56)*                      *                      *İnanan kadın örtünecektir:

– “Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına ihtiyaç için dışarı çıkınca dış örtülerini üzerlerine almalarını söyle. Onların tanınıp incitilmemesi için uygun olan budur…” (Ahzab Sûresi:59)*                      *                      *

Konuşulduğu zaman doğru konuşulacaktır:

– “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Ahzab Sûresi:70)*                      *                      *Rızası uğrunda verilenin yerine Allah verir:

– “De ki: Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayrane harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe Sûresi:39)*                      *                      *

Cenab-ı Allah kullarını şöyle uyarıyor:

– “Ey insanlar! Allah’ın vâdi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın.” (Fatır Sûresi:5)

– “Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” (Fatır Sûresi:6)*                      *                      *

İzzet ve şeref Allah’ın yanındadır:

– “Kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şeref Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah’a salih ameller ulaştırır…” (Fatır Sûresi:10)*                      *                      *Allah kimlerin kurtulacağını şöyle haber veriyor:

– “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.”

– “Çünkü Allah onların mükafatını tam öder ve fazlasını da verir…” (Fatır Sûresi:29-30)*                      *                      *

Allah (CC) Kur’an’a uymamızı istiyor:

– “Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O’na teslim olun, sonra size yardım edilmez. Ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizin indirdiği Kur’an’a tabi olun.” (Zümer Sûresi:54-55)

*                      *                      *

Allah’tan başkasına tapılmaya-caktır:

– “Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zümer Sûresi:66)*                      *                      *          Dua; içten, gönülden yapılacaktır:

– “Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah’a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin.” (Mü’min Sûresi:14)

*                      *                      *

Allah (CC) adaletle hükmedecektir:

– “Körle gören, inanıp iyi ameller işleyenle kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Mü’min Sûresi:58)*                      *                      *

Kötülük en güzel şekilde önlenecektir:

– “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle; o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussılet Sûresi:34)*                      *                      *

Şeytanın vesvesesine karşı Allah’a sığınıla-caktır:

– “Eğer şeytandan gelen bir kötü düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü Allah işiten, bilendir.” (Fussılet Sûresi:36),

*                      *                      *

Doğru dürüst yaşayanlara koru yoktur:

– “Rabbim Allah’tır.” Deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz.” (Ahkaf Sûresi:19)*                      *                      *Hiçbir şey zayi olmaz:

– “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed Sûresi:33)*                      *                      *Duyulan sözlerin doğruluğu araştırılacaktır:

– “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hücurat Sûresi:6)*                      *                      *Müslümanların arası düzeltile-cektir:

– “Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin…” (Hücurat Sûresi:9)

– “Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.” (Ayet:10)*                      *                      *

Başkaları alaya alınmayacaktır:

– “Ey mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidir… Birbirlerinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık kötü bir isimdir…” (Hücurat Sûresi:11)*                      *                      *Kötü zandan kaçınılacaktır:

– “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü; zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir.” (Hücurat Sûresi:12)*                      *                      *

Cenab-ı Allah mü’mini şöyle tarif ediyor:

– “Mü’minler ancak Allah’a ve Rasûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadede edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. (Hücurat Sûresi:15)*                      *                      *

Öğüt vermek emredilmiştir:

– “Sen öğüt ver. Çünkü; öğüt, mü’minlere fayda verir.” (Zariyat Sûresi:55)*                      *                      *

Allah (CC) Kur’an’dan öğüt alınmasını istiyor:

– “And olsun biz Kur’an’ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? (Kamer Sûresi:17)*                      *                      *

Cenab-ı Allah dengenin bozulmamasını emrediyor:

– “Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Sûresi:8)

– “Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. (Ayet:9)

*                      *                      *

 Allah (CC) soruyor:

– “Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanla-yabilirsiniz? (Rahman Sûresi)*                      *                      *

Yapılan yardımların karşılığı kat kattır:

– “Kim Allah’a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir. Ayrıca O’nun çok değerli bir mükafatı da vardır.” (Hadid Sûresi:11)

– “Sadaka veren erkeklere ve kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir. Ayrıca onlara değerli bir mükâfat vardır.” (Ayet:18)*                      *                      *Allah’tan korkanların mükafatı:

– “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve peygamberine inanın ki O, size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin; sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Hadid Sûresi:28)*                      *                      *Cenab-ı Allah her şeyi tesbit etmektedir:

– “İki melek insanın sağında ve solunda yaptıklarını yazmaktadır.” (Kâf Sûresi:17)

– “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Ayet:18)*                      *                      *

Teheccüd namazı emredilmiştir:

–  “Gecenin bir bölümünde secdeet, secdelerin ardından da O’nu tesbih et.” (Kâf Sûresi:40)*                      *                      *Vesveseden Allah’a sığınılacaktır:

– “Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça mü’minlere hiçbir zarar veremez. Mü’minler Allah’a dayanıp güvensinler.” (Mücadele Sûresi:10)*                      *                      *

Allah (CC) Ahiret hazırlığına dikkat çekiyor:

– “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr Sûresi:18)

– “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Ayet:19)*                      *                      *Yapılmayacak şey söylenmeye-cektir:

–  “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saf Sûresi:2)

–  “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah yanında büyük bir nefretle karşılanır.” (Saf Sûresi:3)*                      *                      *Cuma namazı farzdır:

–  “Ey iman edenler! Cuma günü ezan okunup namaza çağrıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca da yer yüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (Cuma Sûresi:9-10)*                      *                      *

Mal hırsı, evlat sevgisi Allah’tan uzaklaştır-mamalıdır:

– “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.” (Münafıkun Sûresi:9)*                      *                      *Pişmanlık fayda vermez:

–  “Sizden birine ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! Demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın.

Allah eceli geldiğinde hiçbir kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Mümafikun Sûresi:10-11)*                      *                      *Mal ve çocukların birer imtihan olduğu bildirilmiştir:

– “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır.” (Teğabün Sûresi:15)

– “O halde gücünüz yettiğince Allah’a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Ayet:16)

– “Eğer Allah rızası için ödünç verirseniz, Allah sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte de acele etmeyendir.” (Ayet:17)*                      *                      *

Allah (CC) cehennem ateşinden korunmayı emreder:

–  “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrim Sûresi:6)

*                      *                      *

Cenab-ı Allah şöyle emrediyor:

–  “Elbiseni temiz tut.” (Müddessir Sûresi:4)

–  “Kötü şeyleri terk et.” (Ayet:5)

–  “Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.” (Ayet:6)

– “Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (Ayet:7)*                      *                      *Peygamberimize teheccüt namazı kılmasını emreder:

–  “Gecenin bir kısmında Allah’a secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbit et.” (İnsan Sûresi:26)*                      *                      *Cenab-ı Allah, “Oku!” diye emrediyor:

– “Yaratan Rabbinin adı ile oku! O; insanı, bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” (Alak Sûresi:1-2)

–  “Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Ayet:3-5)

*                      *                      *

Namazlarına gösteriş karıştıranlar, ciddiye almayanlara Allah (CC) yazıklar olsun buyuruyor:

–  “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.” (Mâun Sûresi:4-5)*                      *                      *Kurban emri şöyle geçiyor:

–  “Rabbine kulluk et namaz kıl, ve kurban kes.” (Kevser Sûresi:2)

*                      *                      *İki koruyucu anlamında “Muav-vizeteyn” denilen Felâk ve Nâs sûreleri ile şöyle dua etmemiz istenmiştir:

–  “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbina sığınırım!” (Felak Sûresi)

–  “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokun. İnsan Allah’ı anınca pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların mutlak sahip ve hâkimine, insanların ilâhına sığınırım!” (Nas Sûresi)*                      *                      *ALLAH DOĞRU SÖYLER.


Bunlar, Rabbimizin bizden istedikleri ve bize emrettiği şeylerdir.Derleyen :EyyupK
Kaynaklar:http://www.mustafaoselmis.com.tr/kuran-i-kerimdeki-emirler/
(http://www.ikraislam.com)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...