Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

2 Şubat 2013 Cumartesi

Kuran Sırları

Pusulayı enlem  boylamı, uzayın  dünyanın koordinatlarını,matematiği , sayı istemlerini,hesaplamaları,gps'i,uzay teleskoplarını,gün ay yıl hesaplarını,yıl içindeki gündoğumu ve batımı hesaplamalarını bizmi yaptık Yoksa Allah müdahalesi ve bilmesiylemi oluyor izleyin yorum sizin

Zuhruf 14(çift)

O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

Yasin 36 (Çift)

Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

Enbiya 47(simetri)

Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.Zümer Suresi(simetri)

Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.


Kur'an-ı Kerim'deki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi
Sûre Numarası
Sûre İsmi
Nâzil Olduğu Yer
Âyet Sayısı

1    7+1=8
2      288
3      203
4      180
5      125
6      171
7       213
8        83
9       138
10     119
11     134
12     123
13      56
14      66
15      114
16      144
17      128
18      128
19      117
20      155
21      133
22      100
23      141
24       88
25      102
26      253
27     120
28     116
29      98
30      90
31      65
32      62
33     106
34      88
35      80
36       119
37       219
38      126
39      114
40       125 
41       95
42        
95
43      132
44       103
45       82
46       81
47       85
48       77
49       67
50       95
51       111
52       101
53       115
54       109
55       133
56      152
57       86
58       80
59       83
60       73
61       75
62       73
63       74
64       82
65       77
66       78
67       97
68      120
69       121
70      114
71       99
72      100
73       93
74      130
75       115
76       107
77       127
78      118
79       125
80      122
81     110
82     101
83      119
84      109
85      107
86      103
87      106 88      114
89      119
90     110
91     106
92      113
93     104
94     102
95      103
96       115
97      102
98      106
99       107
100     111
101    112
102    110
103    106
104    113
105    110
106    110
107     114
108     111
109     115
110     113
111    116
112    116
113    118
114    120

+____
6555

+__________
         6236
+__________
         6555

Fâtiha  7-1 =6 ç
Bakara  286-2 =284 ç
Âl-i İmrân 200-3 =173 t
Nisâ 176-4 =172 ç
Mâide 120-5 =115 t
En’âm 165-6 =159 t
A’râf 206-7 =199 t
Enfâl 75-8 =67 t
Tevbe 129-9 =120 ç
Yunus 109-10 =99 t
Hûd 123-11 =112 ç
Yusuf 111-12 =99 t
Ra’d 43-13 =30 ç
İbrahim 52-14 =38 ç
Hicr 99-15 =74 ç
Nahl 128-16 =112 ç
İsrâ 111-17 =94 ç
Kehf 110-18 =92 ç
Meryem  98-19 =79 t
Tâ-Hâ 135-20 =115 t
Enbiyâ  112-21 =91 t
Hac 78-22 =56 ç
Mü’minûn 118-23 =95 t
Nûr 64-24  =40 ç
Furkan 77-25=52 ç
Şuarâ 227-26 =201 t
Neml 93-27 =66 ç
Kasas 88-28 =60 ç
Ankebût 69-29 =40 ç
Rûm 60-30 =30 ç
Lokman 34-31 =3 t
Secde
Ahzâb 73-33 =40 ç
Sebe’ 54-34 = 20 ç
Fâtır 45-35 =10 ç
Yâsin 83-36 =47 t
Sâffât 182-37 =145 t
Sâd 88-38 =50 ç
Zümer 75-39 =36 ç
Mü’min 85-40 =45 t
Fussilet 54-41 = 13 t
Şûrâ 53-42 =11 t
Zuhruf 89-43 =46 ç
Duhân 59-44 =15 t
Câsiye
Ahkaf
Muhammed
Fetih
Hucurât
Kaf
Zâriyât 60-51 =9 t
Tûr 
Necm 62-53 =9 t
Kamer 55-54 =1 t
Rahmân 78-65 =13 t
Vâkıa 96-56 =40 ç
Hadid
Mücâdele
Haşr
Mümtehine
Saf
Cum’a
Münâfikûn
Teğabün
Talâk
Tahrim
Mülk
Kalem
Hâkka
Meâric
Nuh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselât
Nebe’
Nâziât
Abese
Tekvir
İnfitâr
Mutaffifin
İnşikak
Bürûc
Târık
A’lâ
Gâşiye 
Fecr
Beled
Şems
Leyl
Duhâ 
İnşirâh
Tin
Alak
Kadir
Beyyine
Zilzâl
Âdiyât
Kâria
Tekâsür 
Asr
Hümeze
Fil
Kureyş
Mâûn
Kevser
Kâfirûn
Nasr
Tebbet
İhlâs
Felâk
Nâs 


,
,
,
,
,
,,

Mekke
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Mekke
Medine
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Mekke
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke
Medine
Mekke
Mekke
Mekke
Mekke

7 t
286 ç
200
176 ç
120
165 çt
206
75 çt
129 t
109 çt
123 t
111 çt
43 t
52 ç
99 t
128 ç
111 t
110 ç
98
135 çt
112
78 ç
118
64 ç
77 t
227 çt
93 t
88 ç
69 t
60 ç
34
30 ç
73 t
54 ç
45 t
83 çt
182
88 ç
75 t
85 çt
54
53 çt
89 t
59 çt
37 t
35 çt
38
29 çt
18
45 çt
60
49 çt
62
55 çt
78
96 ç
29 t
22 ç
24
13 çt
14
11 çt
11 t
18 ç
12
12 ç
30
52 ç
52
44 ç
28
28 ç
20 tç
56 ç
40
31 çt
50
40 ç
46
42 ç
29 t
19 çt
36
25 çt
22
17 çt
19 t
26 ç
30
20 ç
15 t
21 çt
11 t
8 ç
8
19 çt
5 t
8 ç
8
11 çt
11 t
8 ç
3 t
9 çt
5 t
4 ç
7 t
3 çt
6
3 çt
5 t
4 ç
5 t
6 ç


+______
    6236

Sure sırası Ayet Sayısı Simetrisi (sure sırası tek sayı- ayet sayısı tekse t şeklinde belirtilmiştir)
( 30 ve 30  -  27 ve 27  çifleri)

ç (çift) = 30
t (tek) = 27
çt (Çit-Tek) =27
tç (Tek-Çift) =30

Ayet SAYISI > Sıra numarasından  büyük olanların farkı
Çift olan =25
Tek olan =23
Ayet SAYISI> Sıra numarasından   olanlarda sıra numarası
Tek olan =25
Çift olan  =23


Sure Nosu ile Ayet sayısı  Toplamı Çift sayıların Toplamı(toplam 57 sure) =6236
Surelerin Ayet Sayısı Toplamı                                                                  =6236

Sure Nosu ile Ayet sayısı  Toplamı Tek sayıların Toplamı(toplam 57 sure) =6555
Surelerin Sıra No Toplamı                                                                        =6555
Tabakalardan Oluşmuş Gökyüzü

'Görmediniz mi Allah nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı?' (NÛH suresi 15. ayet)

Dolunay olmuş aya Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? . (İnşikak 18,19,20)

Günümüzde hepimizin bildiği bilimsel gerçeklerden biri olan yerin ve göğün tabakalardan oluştuğuna , göğün koruyucu yapısına ve her tabakanın farklı görevi olduğuna dair pek çok ayet bulunmaktadır. Fakat bu ayette ayrıca İnsanoğlu'nun tabakalardan oluşmuş göğü bir şeylere binerek geçeceği ve Ay'a doğru gideceği anlatılmaktadır. Ayetin sonunda insanlara tahmin edilmesi imkansız pek çok gerçeğin ayrıntıları ile haber verilmesine rağmen hala neden iman etmediklerini sorması çok düşündürücüdür.

Ayrıca bilimsel verilere göre dünya ile yaklaşık aynı yaşta olan uydumuz ay'da ışık veren çok sıcak bir yapıya sahipti ve dünyayı aydınlatıyordu. Yakın geçmişte keşfedilen bu bilimsel veri Kuran'da şöyle ifade edilmişti;

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik ve gündüz ayetini aydınlatıcı kıldık... ( İsra 17 )

Ayet Arapça da gösterge, yol aydınlatıcı işaret ve delil anlamında kullanılmaktadır. Gece ayetinin silindiği dolayısıyla bir zamanlar gecelerin de aydınlık olduğu zamanla karartıldığı anlamı çıkmaktadır. Güncel bilimsel verilerle tamamen uyumlu şekilde yüzlerce milyon yıl önce ay dünyamıza çok daha yakındı ve görüntüsü neredeyse tüm göğü kaplıyordu. Yani sıra eski sıcak ve erimiş yapısı nedeniyle gece dünya semasında güneş gibi parlamış fakat insanoğlu yeryüzüne gelmeden uzaklaştırılıp sönmüştür. Gecelerin bir dönemde büyük oranda aydınlık olduğunu ve sonradan karartıldığı bilmek eskiden imkansızdı.


"Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz.„
(Zariyat Suresi, 47)

Bilimadamları tüm evrenin tek bir noktadan patlayarak etrafa yayıldığını ve bu şekilde etrafa giderek yayılıp balon gibi şişerek genişlediğini keşfetmişlerdi. Bu gerçek, 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Herşeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise, sürekli "genişleyen" bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin genişlemekte olduğu, ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı.

Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre, bu yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini matematiksel olarak da hesapladılar.İlahi Oran
Al-i İmran
(96)
Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ'be'dir.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ


(şeddeler hesaba katılmıştır)
29+18=47
47/1,618=29,0


Kabenin Koordinatları

(2)Bakara
125.Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun."

                      2.125=21°25'(kabenin koordinatları enlem değeri 21 derece 25 dakikadır)


Dakika cinsinden yazılan kısmı yüzdelik olarak yazılırsa  Bu ayet karşımıza çıkar
(2)Bakara Suresi
142.İnsanlardan beyinsiz takımı: "Bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir?" diyeceklerdir. De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediği kimseyi doğru bir caddeye çıkarır.

2.142=21°42' Kabe Koordinatları Yüzdelik kesir

(16)Nahl
18.Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

1,6180339887498948482045868343656338117720309179805762862135448622705260462818
902449707207........    sonsuza kadar gider.


Arapçası

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ
اللّهَ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ


                                 
                            1,618033     (33. harf şeddelerde tamamlanırsa Allah(c.c.) İsminin tam ortasına denk gelir) Sayısal değeri bir suresi sıra sayısıyla ayet sayısı toplamından bulunur eğer başka surenin sayısıyla aynıysa
tekrar eden sureler olrak alırız tekrar etmiyorsa tekrar etmeyen sureler olarak alırız

örneğin fatiha suresi 7+1=8 başka hiçbir surede 8 yoktur tekrar etmez.
örneğin zariyat+adiyat+kevser    111+111+111 tekrar eder
yukardaki fihriste akabilirsiniz
Sayısal Değeri Tekrar eden surelerin Toplamı        =7906
Sayısal Değeri Tekrar etmeyen surelerin Toplamı   =4885


7906/4885  =1,618 vermektedir
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...